అందరికీ వందనములు.
ఇది నా మొదటి బ్లాగు.

————- శ్రీనివాస స్వీయ రచన ————-
నా తల్లి నేర్పిన మొదటి పలుకు తెలుగు
నా తండ్రి కట్టిన పట్టుదట్టీ తెలుగు
నా చెల్లి బుగ్గన సిగ్గునిగ్గు తెలుగు
నా చెలియ కన్నుల వెలుగురేఖ తెలుగు

RTS Perm Link