————- శ్రీనివాస స్వీయ రచన ————-
కన్నీటిచుక్క కన్నీటిచుక్క ఎక్కడ ఉంటావమ్మా నువ్వెక్కడ ఉంటావమ్మా…
కంటిపాపల చాటునా… గుండెలోయల మాటునా…
ఎక్కడ ఉంటావమ్మా… నువ్వెక్కడ ఉంటావమ్మా…
నువు తాకని కనుపాప ఉలి తగలని శిల కాదా…
నీ వెచ్చని కౌగిలితో ఓదార్పే జత కాదా…
ఎక్కడ ఉంటావమ్మా… నువ్వెక్కడ ఉంటావమ్మా…
ఈ మనసు మురిసే వేళలో ఆనంద బాష్పానివై…
ఇదే మనసు పొగిలే వేళలో వడగళ్ల వర్షానివై…
తడుపుతావే నిలువెల్లా; అణువు అణువు తడిసేలా…
ఎక్కడ ఉంటావమ్మా… నువ్వెక్కడ ఉంటావమ్మా…

RTS Perm Link