నేను 3 సంవత్సరాల క్రితం సరదాగా డిజైన్ చేసిన వాల్ పేపర్స్ (800 x 600). అప్పుడు కంప్యూటర్స్ మీద అంత పరిజ్ఞానం లేకపోయినా తెలుగు మీద మమకారంతో వీటిని తయారు చేసాను. ఓ లుక్కేసుకోండి.

RTS Perm Link