చీరలో నువ్వు బాగున్నావు – విచ్చుకున్న మల్లెలా ఉన్నావు
తెలుగుతనముకే మూర్తివైనావు – మగువతనముకే విలువ పెంచావు
కంటిచూపులో కరుణ నింపావు – కోటి దేవతలను నువ్వు మించావు
లేతనవ్వుతో చలువ పంచావు – జాబిలమ్మనే ఇలకు దించావు
పూలవనములా నడిచి వచ్చావు – పరిమళాలను గాలికిచ్చావు
పాలకడలిలా ప్రేమ చిలికావు – నాదు గుండెలో దాన్ని ఒంపావు

RTS Perm Link