నవ్వాలి నవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్ నువ్వు కిలకిల నవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్
బాదలన్ని మరచిపోయి మై డియర్ ఫ్రెండ్ నువ్వు పువ్వులా నవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్
అందరికీ వస్తాయి కష్టాలు ఎప్పుడోకపుడు
అవి భయపడిపోతాయి వింటే నవ్వుల చప్పుడు
మొనాలిసా నీకు అక్కలా … నవ్వాలి నవ్వాలి మైడియ్ర్ ఫ్రెండ్
మౌనంగా పలకరించే మధురభాషిణి ఈ నవ్వు
చీకటినే కరగదీసే ఉదయరాగిణి ఈ నవ్వు
కష్టాల ఏరుని దాటించే నావ ఈ నవ్వు
నీకు నీవుగా ఇచ్చుకునే ఓదార్పు ఈ నవ్వు
వెన్నెల కూడా చిన్నబోదా ప్రియురాలి నవ్వుని చూసిందా
శిశిరం కూడా పారిపోదా స్నేహితుడే నవ్వుతు తోడుంటే
ఒంతరితనమే మనసుకి శాపం – బ్రతుకుని ఒంటరిగా వదిలేస్తే పాపం
ఆటాపాటా ఉన్నాయి అందుకే – నవ్వుతూ బాదలన్నీ మరచిపోయేందుకే
కన్నీళ్ళనూ మరి చేరదీసి ఆదరంచేది ఈ నవ్వు
నూరేళ్ళు నిన్నూనన్ను బ్రతికించే సంజీవని ఈ నవ్వు
పైసా సంపాదనలో అన్నీ మరచినవాడికి నవ్వడానికి టైము ఉండదు
ప్రేమే ఆలంబనగా బ్రతికే పేదవాడికి నవ్వడానికి పైసా ఖర్చు ఉండదు

RTS Perm Link