కోటి ఊహలను ఊపిరిగా చేసుకుని…
లక్ష ఆశలను రేపటిలో చూసుకుని…
వేయి ఊసులను గుండెల్లో దాచుకుని…
వంద జన్మలను వారధిగా చేసుకుని…
నిన్ను మాత్రమే ప్రియతమగ తలచుకుని…
బ్రతుకుతున్నాను నీ ప్రేమకై…

RTS Perm Link