కాలానికీ గడియారానికీ ఉన్న సంబంధం ఏమిటో చెప్పుకోండి చూద్దాం ? కోంచెం సంప్రదాయబద్దంగా ఆలోచించండి. సమాధానం పక్కనే ఉన్న చిత్రంలో ఉంది.

RTS Perm Link