ఆకాశం నుండి వేళాడుతున్న మేఘాలు…
ఆకాశానికి అతికించిన సూర్యుడు, చంద్రుడు, చుక్కలు …
ఇంతకీ ఆకాశమనేది ఉందా ?

మనసులో మెదులుతున్న ఆలోచనలు…
మనసులో రేగుతున్న ఆవేశం, ఆనందం, కోరికలు …
ఇంతకీ మనసనేది ఉందా ?

RTS Perm Link