నేనామెను తొలిసారిగా చూసినప్పుడు అనుకున్నాను…
ఏమా సౌందర్యం…
ఏమా వినయం…
OOPS తను నాకే సోంతమవ్వాలని…

నేనా కాలేజీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ విధ్యార్థిని…
మొన్నటివరకూ ఆమె నాతో ఆ వేపచెట్టుకింద…
ఈ రోజు ఇంకొకరితో అదే చెట్టుకింద నేనెవరో తెలియనట్టుగా…
ఇప్పుడర్ధమయ్యింది పాలీమార్ఫిజమంటే ఏమిటో…

తనను ఈ కాలేజీలో చేరినప్పటినుండి గమనిస్తున్నా…
ఎవరినీ పట్టించుకోకుండా; చాలా గుంభనంగా ఉంటుంది…
ఈ రోజు లుంబినీ పార్కులో చూసా తనని వేరొకరి ఒళ్ళో…
ఇప్పుడర్ధమయ్యింది ఎన్కేప్స్యులేషన్ అంటే ఏమిటో…

తను నాతో చాలా క్లోజ్‌గా ఉంటుంది…
అమ్మానాన్నల సంగతి చెప్పింది…
అక్కా చెల్లీ; అన్నా తమ్ముళ్ళ సంగతీ చెప్పింది…
మరి ఎవరినన్నా ప్రేమిస్తున్నావా అంటే మాత్రం చెప్పలేదు…
నువ్వే తెలుసుకోపో అంటూ ప్రహేళికనల్లింది…
అప్పుడర్థమైంది అబ్స్ట్రేక్షన్ అంటే ఏమిటో…

నాతో ఉన్నప్పుడు ఓ కన్నెపిల్లాలా…
స్నేహితురాళ్లతో ఉన్నప్పుడు ఓ కొంటెపిల్లలా…
తనవాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లలా…
తను మారిపోతున్నప్పుడల్లా నాకనిపిస్తుంది…
డైనమిక్ బైండింగ్ అంటే ఏమిటో…

ఈ రోజు ఆ చిన్నది బొట్టు పెట్టుకోలేదు ఎందుకో…
నా మనసుకు వైధవ్యం ప్రాప్తించిందో ఏమిటో!

RTS Perm Link